HDSD Hóa Chất Nội Kiểm
Mã hàng:
Giá: Liên hệ
Tình trạng: Hết hàng
Mô tả chi tiết

Danh mục HDSD hóa chất nội kiểm bao gồm:

 

STTTên sản phẩmMã sản phẩmHDSD
1ADIPONECTIN CONTROL - LEVEL 2
(ADPN CONTROL 2)
AO2801AO2801.pdf
2ADIPONECTIN CALIBRATOR (ADPN CAL)AO2800AO2800.pdf
3ADIPONECTIN CONTROL - LEVEL 3
(ADPN CONTROL 3)
AO2802AO2802.pdf
4ALDOLASE CALIBRATION SERUM (ALS CAL)AD5000AD 5000.pdf
5ALDOLASE LEVEL 2 CONTROL (ALS CONTROL 2)AD5001AD 5001.pdf
6ALDOLASE LEVEL 3 CONTROL (ALS CONTROL 3)AD5002AD 5002.pdf
7AMMONIA ETHANOL CONTROL - LEVEL 1 (NH3/EtOH CONTROL 1)EA1366EA 1366.pdf
8AMMONIA ETHANOL CONTROL -LEVEL 2 (NH3/EtOH CONTROL 2)EA1367EA 1367.pdf
9AMMONIA ETHANOL CONTROL -LEVEL 3 (NH3/EtOH CONTROL 3)EA1368EA 1368.pdf
10ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 2
(URN ASY CONTROL 2)
AU2352AU 2352.pdf
11ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 3
(URN ASY CONTROL 3)
AU2353AU 2353.pdf
12BETA 2 MICROGLOBULIN CALIBRATOR (B2M CAL)BM1362BM1362.pdf
13BILIRUBIN ELEVATED SERUM (BIL CONTROL H)BE454BE454.pdf
14BLOOD GAS CONTROL- LEVEL 1 (BG CONTROL 1)BG5001BG5001.pdf
15BLOOD GAS CONTROL- LEVEL 2 (BG CONTROL 2)BG5002BG5002.pdf
16BLOOD GAS CONTROL- LEVEL 3 (BG CONTROL 3)BG5003BG5003.pdf
17CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2)CAL2350CAL 2350.pdf
18CALIBRATION SERUM LEVEL 3 (CAL 3)CAL2351CAL 2351.pdf
19CK-MB CALIBRATOR (CK-MB CAL)CK2393CK 2393.pdf
20CK-MB CONTROL (CK - MB CONTROL )CK1212CK 1212.pdf
21COAGULATION CONTROL  - LEVEL 1
(COAG CONTROL 1)
CG5021CG5021.pdf
22COAGULATION CONTROL  - LEVEL 2
(COAG CONTROL 2)
CG5022 CG5022.pdf
23COAGULATION CONTROL  - LEVEL 3
(COAG CONTROL 3)
CG5023CG5023.pdf
24CRP CALIBRATOR (CRP CAL)CP2179CP2179.pdf
25CRP CALIBRATOR SERIES (CRP CAL)CP2479CP 2479.pdf
26CRP CALIBRATOR SERIES (CRP CAL)CP2499CP 2499.pdf
27CSF CONTROL - LEVEL 2 (CSF CONTROL 2)CF1500CF 1500.pdf
28CSF CONTROL - LEVEL 3 (CSF CONTROL 3)CF1501CF 1501.pdf
29CYSTATIN C CALIBRATOR (CYSC CAL)CYS2699CYS 2699.pdf
30CYSTATIN C CONTROL - LEVEL 2
(CYSC CONTROL 2)
CYS5019CYS 5019.pdf
31CYSTATIN C CONTROL - LEVEL 3
(CYSC CONTROL 3)
CYS5020CYS 5020.pdf
32DIRECT LDL/HDL CHOLESTEROL
CALIBRATOR (D LDL/ HDL CAL)
CH2673CH2673.pdf
33ETHANOL CALIBRATOR AND CONTROL SET
(EtOH CAL/ CONTROL)
DA2703DA2703.pdf
34FRUCTOSAMINE CALIBRATOR (FRUC CAL)FR2993FR 2993.pdf
35FRUCTOSAMINE CONTROL - LEVEL 1
(FRUC CONTROL 1)
FR2994FR 2994.pdf
36FRUCTOSAMINE CONTROL - LEVEL 3
(FRUC CONTROL 3)
FR2996FR 2996.pdf
37G-6-PDH DEFICIENT CONTROL
(G-6-PDH CONTROL D)
PD2617PD 2617.pdf
38G-6-PDH NORMAL CONTROL
(G-6-PDH CONTROL N)
PD2618PD 2618.pdf
39GLUTATHIONE REDUCTASE CALIBRATION SERUM (GLUT RED CAL)GR2609GR2609.pdf
40GLUTATHIONE REDUCTASE CONTROL SERUM (GLUT RED CONTROL)GR2608GR2608.pdf
41HAEMATOLOGY CONTROL - LEVEL 1, 2, 3
(HAEM CNTL - LEVEL 1, 2, 3)
HM5162HM5162.pdf
42HAEMOGLOBIN A1C CALIBRATOR (HbA1C CAL)HA3444HA 3444.pdf
43HAEMOGLOBIN Alc CONTROL SET
(HbA1c CONTROL)
HA5072HA 5072.pdf
44HAEMOGLOBIN F AND A2 CONTROLS - LEVEL 1 AND 2 (Hb F & A2 CONTROL)HA5083HA5083.pdf
45HbAlc II CALIBRATOR SET (HbA1c II CAL)HA8124HA8124.pdf
46H-FABP CALIBRATOR SERIES (H-FABP CAL)FB3134FB3134.pdf
47H-FABP CONTROL LEVEL 1 (H-FABP CONTROL 1)FB4026FB4026.pdf
48H-FABP CONTROL LEVEL 2 (H-FABP CONTROL 2)FB4027FB4027.pdf
49HIGH SENSITIVITY CRP CALIBRATOR SERIES (hsCRP CAL)CP2478CP 2478.pdf
50HIGH SENSITIVITY CRP CONTROL-LEVEL I (hsCRP CONTROL 1)CP2476CP 2476.pdf
51HIGH SENSITIVITY CRP CONTROL-LEVEL II (hsCRP CONTROL 2)CP2477CP 2477.pdf
52HIGH SENSITIVITY TROPONIN T CONTROL (HS TROPONIN T CONTROL)CQ5080CQ5080.pdf
53HUMAN ASSAYED MULTISERA/
ASSAYED CHEMISTRY PREMIUM PLUS -
LEVEL 3 (HUM ASY CONTROL 3)
HE1532HE 1532.pdf
54HUMAN ASSAYED MULTISERA/ASSAYED CHEMISTRY PREMIUM PLUS -
LEVEL 2 (HUM ASY CONTROL 2)
HN1530HN 1530.pdf
55IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS-LEVEL 1
(IA PREMIUM PLUS 1)
IA3109IA3109.pdf
56IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS-LEVEL 2
 (IA PREMIUM PLUS 2)
IA3110IA3110.pdf
57IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS-LEVEL 3
(IA PREMIUM PLUS 3)
IA3111IA3111.pdf
58IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS-TRI-LEVEL
(IA PREMIUM PLUS 1, 2 AND 3)
IA3112IA3112.pdf
59IMMUNOASSAY PREMIUM-LEVEL 1
 (IA PREMIUM 1)
IA2638IA2638.pdf
60IMMUNOASSAY PREMIUM-LEVEL 2
 (IA PREMIUM 2)
IA2639IA2639.pdf
61IMMUNOASSAY PREMIUM-LEVEL 3
(IA PREMIUM 3)
IA2640IA2640.pdf
62IMMUNOASSAY PREMIUM-TRI-LEVEL
(IA PREMIUM 1, 2 AND 3)
IA2633IA2633.pdf
63IMMUNOASSAY SPECIALITY II-LEVEL 1
 (IA SPECIALITY II LEV 1)
IAS3117IAS3117.pdf
64IMMUNOASSAY SPECIALITY II-LEVEL 2
(IA SPECIALITY II LEV 2)
IAS3118IAS3118.pdf
65IMMUNOASSAY SPECIALITY II-LEVEL 3
(IA SPECIALITY II LEV 3)
IAS3119IAS3119.pdf
66IMMUNOASSAY SPECIALITY I-LEVEL 1
(IA SPECIALITY I LEV 1)
IAS3113IAS3113.pdf
67IMMUNOASSAY SPECIALITY I-LEVEL 2
(IA SPECIALITY I LEV 2)
IAS3114IAS3114.pdf
68IMMUNOASSAY SPECIALITY I-LEVEL 3
(IA SPECIALITY I LEV 3)
IAS3115IAS3115.pdf
69LIPID CONTROL - LEVEL 1 (LPD CONTROL 1)LE2661LE 2661.pdf
70LIPID CONTROL - LEVEL 1 (LPD CONTROL 1)LE2668LE 2668.pdf
71LIPID CONTROL - LEVEL 2 (LPD CONTROL 2)LE2662LE 2662.pdf
72LIPID CONTROL - LEVEL 2 (LPD CONTROL 2)LE2669LE 2669.pdf
73LIPID CONTROL - LEVEL 3 (LPD CONTROL 3)LE2663LE 2663.pdf
74LIPID CONTROL - LEVEL 3 (LPD CONTROL 3)LE2670LE 2670.pdf
75LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 1 (SP CONTROL 1)PS2682PS 2682.pdf
76LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)PS2683PS 2683.pdf
77LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3 (SP CONTROL 3)PS2684PS 2684.pdf
78LIQUID BILIRUBIN CONTROL - LEVEL 1
(LIQ BIL CONTROL 1)
BR10172BR10172.pdf
79LIQUID BILIRUBIN CONTROL - LEVEL 2
(LIQ BIL CONTROL 2)
BR10173BR10173.pdf
80LIQUID BNP CONTROL (ABBOTT ARCHITECT)-LEVEL 1 (BNP CONTROL 1)CQ5136CQ5136.pdf
81LIQUID BNP CONTROL (ABBOTT ARCHITECT)-LEVEL 2 (BNP CONTROL 2)CQ5137CQ5137.pdf
82LIQUID BNP CONTROL (ABBOTT ARCHITECT)-LEVEL 3 (BNP CONTROL 3)CQ5138CQ5138.pdf
83LIQUID BNP CONTROL (BECKMAN ACCESS/ BECKMAN DxI)-LEVEL 1 (BNP CONTROL 1)CQ5133CQ5133.pdf
84LIQUID BNP CONTROL (BECKMAN ACCESS/ BECKMAN DxI)-LEVEL 2 (BNP CONTROL 2)CQ5134CQ5134.pdf
85LIQUID BNP CONTROL (BECKMAN ACCESS/ BECKMAN DxI)-LEVEL 3 (BNP CONTROL 3)

CQ5135

CQ5135.pdf
86LIQUID BNP CONTROL (SIEMENS ADVIA CENTAUR)-LEVEL 1 (BNP CONTROL 1)CQ5139CQ5139.pdf
87LIQUID BNP CONTROL (SIEMENS ADVIA CENTAUR)-LEVEL 2 (BNP CONTROL 2)CQ5140CQ5140.pdf
88LIQUID BNP CONTROL (SIEMENS ADVIA CENTAUR)-LEVEL 3 (BNP CONTROL 3)CQ5141CQ5141.pdf
89LIQUID CARDIAC CONTROL-LEVEL 1
 (CRD LIQ CONTROL 1)
CQ5051CQ5051.pdf
90LIQUID CARDIAC CONTROL-LEVEL 2
(CRD LIQ CONTROL 2)
CQ5052CQ5052.pdf
91LIQUID CARDIAC CONTROL-LEVEL 3 (CRD LIQ CONTROL 3)CQ5053CQ5053.pdf
92LIQUID CRP CONTROL-LEVEL 2 (CRP CONTROL 2)CP2480CP 2480.pdf
93LIQUID CRP CONTROL-LEVEL 3 (CRP CONTROL 3)CP2481CP 2481.pdf
94LIQUID CSF CONTROL-LEVEL 1 (CSF CONTROL 1)CF10138CF 10138.pdf
95LIQUID CSF CONTROL-LEVEL 2 (CSF CONTROL 2)CF10139CF10139.pdf
96Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) Control set
(LIQ HbAlc CONTROL)
HA10155HA10155.pdf
97Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c)
Control Level 1 (LIQ HbAlc CONTROL LEVEL 1)
HA10224HA10224.pdf
98Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c)
Control Level 2 (LIQ HbAlc CONTROL LEVEL 2)
HA10225HA10225.pdf
99LIQUID PROTEIN CALIBRATORS (SP CAL (LIQ))IT2691IT2691.pdf
100LIQUID PROTEIN CALIBRATORS (SP CAL (LIQ))IT2692IT2692.pdf
101LIQUID TUMOUR MARKER CONTROL-LEVEL 1 (TMR LIQ CONTROL 1)TU5085TU5085.pdf
102LIQUID TUMOUR MARKER CONTROL-LEVEL 2 (TMR LIQ CONTROL 2)TU5086TU5086.pdf
103LIQUID TUMOUR MARKER CONTROL-LEVEL 3 (TMR LIQ CONTROL 3)TU5087TU5087.pdf
104LIQUID URINE CONTROL - LEVEL 2
 (LIQ URN CONTROL 2)
UC5074UC 5074.pdf
105LIQUID URINE CONTROL - LEVEL 3 (LIQ URN CONTROL 3)UC5075UC 5075.pdf
106MATERNAL CONTROL - LEVEL 1
(MATERNAL CONTROL 1)
MSS5024MSS5024.pdf
107MATERNAL CONTROL - LEVEL 2
(MATERNAL CONTROL 2)
MSS5025MSS5025.pdf
108MATERNAL CONTROL - LEVEL 3
(MATERNAL CONTROL 3)
MSS5026MSS5026.pdf
109MICROALBUMIN CALIBRATOR SERIES
 (mALB CAL)
MA1567MA1567.pdf
110MICROALBUMIN LIQUID CONTROLS
(mALB CONTROL)
MA1361MA1361.pdf
111MULTIDRUG CONTROL - LEVEL 1
(DOA CONTROL 1)
DA3121DA3121.pdf
112MULTIDRUG CONTROL - LEVEL 2
(DOA CONTROL 2)
DA3122DA3122.pdf
113RANSEL CALIBRATOR (RANSEL CAL)SC10154SC10154.pdf
114RANSEL CONTROLSC692SC692.pdf
115RANSOD CONTROLSD126SD126.pdf
116sLDL CONTROL - LEVEL 1 (sLDL CONTROL 1)LE5013LE 5013.pdf
117sLDL CONTROL - LEVEL 2 (sLDL CONTROL 2)LE5014LE 5014.pdf
118sLDL CONTROL - LEVEL 3 (sLDL CONTROL 3)LE5015LE 5015.pdf
119sLDL CONTROL - LEVEL 1 (sLDL CONTROL 1)LE5016LE 5016.pdf
120sLDL CONTROL - LEVEL 2 (sLDL CONTROL 2)LE5017LE 5017.pdf
121sLDL CONTROL - LEVEL 3 (sLDL CONTROL 3)LE5018LE 5018.pdf
122SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 1
(SP CONTROL 1)
PS10221PS10221.pdf
123SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2
(SP CONTROL 2)
PS10222PS10222.pdf
124SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 3
(SP CONTROL 3)
PS10223PS10223.pdf
125TOTAL ANTIOXIDANT STATUS (TAS CONTROL)NX2331NX2331.pdf
126TOTAL ANTIOXIDANT STATUS CALIBRATOR
(TAS CAL)
NX2615NX2615.pdf
127TRI-LEVEL CARDIAC CONTROL
(CRD CONTROL 1, 2, 3)
CQ3100CQ3100.pdf
128TRI-LEVEL CARDIAC CONTROL
(CRD CONTROL 1, 2, 3)
CQ3259CQ3259.pdf
129TUMOUR MARKER CONTROL - LEVEL 2
 (TMR CONTROL 2)
TU5002TU5002.pdf
130TUMOUR MARKER CONTROL - LEVEL 3
 (TMR CONTROL 3)
TU5003TU5003.pdf
131TXB CARDIO CALIBRATOR SERIES
(TXB CARDIO CAL)
TBX3132TBX3132.pdf
132TXB CARDIO CONTROL - LEVEL 1
(TXB CARDIO CONTROL 1)
TBX5125TBX5125.pdf
133TXB CARDIO CONTROL - LEVEL 2
(TXB CARDIO CONTROL 2)
TBX5126TBX5126.pdf
134TXB CARDIO CONTROL - LEVEL 3
(TXB CARDIO CONTROL 3)
TBX5127TBX5127.pdf
135URINALYSIS CONTROL – LEVEL 1 -
(URNAL CONTROL 1)
UC5033 UC5033.pdf
136URINALYSIS CONTROL – LEVEL 2 -
(URNAL CONTROL 2)
UC5034UC5034.pdf

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS

GS MEDICAL SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Tel: 024.35772266     *Fax: 024.35773068

Gmai: gsmed.trang@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

024 35772266

Hotline:

0903415420

Quảng cáo
 • QC 1
  QC 1
 • QC 1
  QC 1
 • QC 1
  QC 1
 • QC 1
  QC 1